Header Ads

Hướng dẫn xóa hàng loạt hoặc ẩn các bài viết đã đăng trên Facebook theo thời gian


Xin chào các bạn, trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho bạn một công cụ giúp xóa hàng loạt bài viết đã đăng theo thời gian (ngày, tháng, năm) hoặc chuyển toàn bộ bài viết về chế độ chỉ mình tôi. Hãy cùng

làm nếu bạn cần nào.Công cụ này được phát triển bởi  Nguyễn Anh Nhân - Group J2TEAM với một số chức năng khá hữu ích như:
 • Xóa các bài viết bạn đã đăng theo thời gian.
 • Bật chế độ chỉ mình tôi cho các bài viết bạn đã đăng.
 • Xóa hết các ảnh trong album ảnh.


Thông thường bạn chỉ muốn để những thông tin hữu ích hay tích cực trên bảng tin, chính vì vậy việc xóa post theo ngày hay theo tháng sẽ cực kỳ hữu ích đối với bạn. Bây giờ chúng ta làm thử nhé.


TIẾN HÀNH :

Đầu tiên các bạn mở trang facebook cá nhân của mình lên rồi nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + J .
Như Hình 


 Tiếp theo các bạn past đoạn code dưới đây vào mục Console như hình, rồi gõ Enter:

/*
**
**  Facebook Toolkit v1.0
**  Author: @MonokaiJs (https://fb.me/MonokaiJsp)
**  Home: https://omfg.vn
**  Date: 29/11/2018
**  Please give credits based on your usage. Do not remove this part.
**
*/

var tool_dom = document.createElement('div');
var area_dom = document.createElement('div');
var ctrl_area = document.createElement('div');
var tabs_dom = document.createElement('div');

function timeAgo(time){
  var date = new Date((time || "").replace(/-/g,"/").replace(/[TZ]/g," "));
  var diff = (((new Date()).getTime() - date.getTime()) / 1000);
  return Math.floor(diff/86400);
}

tool_dom.id = 'monokaijs-facebook-toolkit';
tool_dom.style = 'position:fixed;left:10px;top:10px;width:300px;height:420px;z-index:10000;background:#3b5998;color: white;border: 1px solid #8b9dc3;';
tool_dom.innerHTML = '<img class="header" src="https://i.imgur.com/ZUrdxad.png"></img>';
document.body.appendChild(tool_dom);
tool_dom.querySelector('.header').style = "width: 65%;padding:10px;";

ctrl_area.style = 'position: absolute; right:10px; top: 10px;';
ctrl_area.innerHTML = '<a></a>';
tool_dom.appendChild(ctrl_area);

var close_btn = ctrl_area.querySelector('a,h1,h2,h3,h4,p');
close_btn.style = 'text-decoration: none;color:#FFF;';
close_btn.onclick = function () {
  tool_dom.parentNode.removeChild(tool_dom);
}

tabs_dom.style = 'position: relative;padding: 10px;';
// padding: 10px;backgroundColor: #293e6a;
tabs_dom.innerHTML = '<a class="tab" data-tab="tools">Tools</a><a class="tab" data-tab="token">Token</a><a class="tab" data-tab="log">Log</a><a class="tab" data-tab="about">About</a>';
var tab_btns = tabs_dom.querySelectorAll('a');
tab_btns.forEach(function (tab) {
  tab.style="background-color: #293e6a; color: #FFF; padding: 8px;margin-left:2px;text-decoration: none;";
  tab.onclick = function () {
    area_dom.querySelectorAll('.tab').forEach(function (t) {
      if (t.id !== tab.getAttribute('data-tab')) {
        t.style = 'display:none;';
      } else {
        t.style = 'display:block;';
      }
    });
  }
});
tool_dom.appendChild(tabs_dom);

/* MAIN CONTENTS */

area_dom.style = 'position: relative; padding: 10px;';
tool_dom.appendChild(area_dom);

var tab_tools = document.createElement('div');
tab_tools.id='tools';
tab_tools.className = 'tab';
tab_tools.innerHTML = '<button id="clearPosts">Delete All Facebook Posts</button><button id="clearPosts1day">Delete All Today Posts</button><button id="clearPosts7day">Delete All Last 7 Days Posts</button><button id="clearPosts1month">Delete All Last 1 Month Posts</button><button id="clearPosts1year">Delete All Last 1 Year Posts</button><button id="clearPosts1month">Delete All Last 1 Month Posts</button><button id="clearPhotos">Delete All Photos</button><button id="allOnlyMe">Set all posts to Only Me</button><button id="hideAll">Hide All Posts from Timeline</button>';
tab_tools.querySelectorAll('button').forEach((itm) => {
  itm.style="background-color: #1d2c4c; border-radius: 2px; color: white; width: 280px; height: 30px;border: none;margin-bottom:5px;";
  itm.onclick = function () {
    if (itm.id === 'clearPosts') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE everything you have posted? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              var http4 = new XMLHttpRequest;
              http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
              http4.send();
              http4.onreadystatechange = function () {
                if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                  console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                } else {
                  console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'clearPosts1day') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE last 24 hour posts? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              if (timeAgo(pdata.created_time) < 1) {
                var http4 = new XMLHttpRequest;
                http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
                http4.send();
                http4.onreadystatechange = function () {
                  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                    console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                  } else {
                    console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                  }
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'clearPosts7day') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE last 7 days posts? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              if (timeAgo(pdata.created_time) < 7) {
                var http4 = new XMLHttpRequest;
                http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
                http4.send();
                http4.onreadystatechange = function () {
                  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                    console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                  } else {
                    console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                  }
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'clearPosts1month') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE last 30 days posts? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              if (timeAgo(pdata.created_time) < 30) {
                var http4 = new XMLHttpRequest;
                http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
                http4.send();
                http4.onreadystatechange = function () {
                  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                    console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                  } else {
                    console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                  }
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'clearPosts1year') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE last 365 days posts? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              if (timeAgo(pdata.created_time) < 365) {
                var http4 = new XMLHttpRequest;
                http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
                http4.send();
                http4.onreadystatechange = function () {
                  if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                    console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                  } else {
                    console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                  }
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'clearPhotos') {
      if (confirm('Are sure you want to DELETE every Photos you have posted? This progress can not be undone.')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/photos?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              var http4 = new XMLHttpRequest;
              http4.open('DELETE', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?access_token=' + access_token);
              http4.send();
              http4.onreadystatechange = function () {
                if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                  console_log('Deleted ' + pdata.id + '.');
                } else {
                  console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'allOnlyMe') {
      if (confirm('Are sure you want to change all posts\' privacy to Only Me ?')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/posts?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              var http4 = new XMLHttpRequest;
              http4.open('POST', 'https://graph.facebook.com/v3.2/' + pdata.id + '?privacy={"value":"SELF"}&access_token=' + access_token);
              http4.send();
              http4.onreadystatechange = function () {
                if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                  console_log(pdata.id + ' was set.');
                } else {
                  console_log('Failed ' + pdata.id);
                }
              }
            })
          }
        }
      }
    } else if (itm.id === 'hideAll') {
      if (confirm('Are sure you want to hide all Posts on Timeline?')) {
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/feed?fields=id,created_time&limit=9999&access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            graphData.data.forEach((pdata) => {
              var http4 = new XMLHttpRequest;
              http4.open('POST', 'https://graph.facebook.com/v3.2/'+pdata.id+'?method=POST&timeline_visibility=hidden&access_token=' + access_token);
              http4.send();
              http4.onreadystatechange = function () {
                if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200){
                  console_log(pdata.id + ' was set.');
                } else {
                  console_log('Failed to delete ' + pdata.id);
                }
              }
            });
          }
        }
      }
    }
  }
});


var tab_token = document.createElement('div');
tab_token.style.display = 'none';
tab_token.id='token';
tab_token.className = 'tab';
tab_token.innerHTML = 'Your Token:<br/><textarea id="token-input">{token-be-there}</textarea>FacebookID:<br/><textarea id="id-input">{id-be-there}</textarea>';
tab_token.querySelectorAll('textarea').forEach((txta) => {txta.style = 'width: 270px; height: 96px;color:white;background-color: #17233c;';});

var tab_log = document.createElement('div');
tab_log.style.display = 'none';
tab_log.id='log';
tab_log.className = 'tab';
tab_log.innerHTML = 'Working log:<br/><textarea id="working-log"></textarea>';
tab_log.querySelectorAll('textarea').forEach((txta) => {txta.style = 'width: 270px; height: 290px;color:white;background-color: #17233c;';});

function console_log(txt) {
  tab_log.querySelector('textarea').innerText += txt + '\r\n';
}

var tab_about = document.createElement('div');
tab_about.style.display = 'none';
tab_about.id='about';
tab_about.className = 'tab';
tab_about.innerHTML = '<p><h4>Author</h4><p>Name: Nguyễn Anh Nhân(<a href="https://fb.me/MonokaiJsp">MonokaiJsp</a>).<br/>Date of Birth: 10/01/2001.<br/>Github: <a href="https://github.com/MonokaiJs">@MonokaiJs</a>.<br/><br/><br/>I\'m currently a student at grade 12 of Tran Phu High School in Duc Tho, Ha Tinh. If you\'re interested in my Projects, please give me a cup of coffe for my works by donating, LOL.</p>';

tab_about.querySelectorAll('h4').forEach((that) => {that.style='color:white;font-weight: 600;';});
tab_about.querySelectorAll('a').forEach((that) => {that.style='color:white;font-weight: 600;';});
tab_about.querySelectorAll('p').forEach((that) => {that.style='color:white;';});
area_dom.appendChild(tab_tools);
area_dom.appendChild(tab_token);
area_dom.appendChild(tab_log);
area_dom.appendChild(tab_about);

var access_token = "";
var user_id = "";

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');
http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
  if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
    var http2 = new XMLHttpRequest;
    http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1]+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
    http2.send();
    http2.onreadystatechange = function(){
      if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
        access_token = JSON.parse(http2.responseText).access_token;
        tab_token.querySelector('#token-input').value = access_token;
      
        var http3 = new XMLHttpRequest;
        http3.open('GET', 'https://graph.facebook.com/me/?access_token='+access_token);
        http3.send();
        http3.onreadystatechange = function(){
          if(http3.readyState == 4 && http3.status == 200) {
            graphData = JSON.parse(http3.responseText);
            user_id = graphData.id;
            tab_token.querySelector('#id-input').value = user_id;
          }
        }
      }
    }
  }
}
Sau đó một công cụ sẽ hiện lên. Bạn chỉ cần ấn vào chức năng cần sử dụng là sẽ được


    Bây giờ bạn chỉ cần chọn chức năng cần sử dụng là được.
 
Chúc các bạn thành công
 2 comments:

 1. Ui mình đang cần, tìm mãi mới thấy. Bài viết rất hữu ích

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tiếp tục theo dõi Blog ủng hộ mình nha

   Delete

Powered by Blogger.